Ciekawe nagrody czekają na uczniów szkól ponadgimnazjalnych, którzy wezmą udział w konkursie fotograficznym „Energia odnawialna w obiektywie”. Do konkursu zaprasza organizator - Starosta Brodnicki .

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego „Energia odnawialna w obiektywie” organizowany jest w ramach III Dni Energii Odnawialnej.
Zdjęcia  na konkurs przesyłać można do 28 października 2011r.

Regulamin konkursu:

1.        Cele konkursu:
-   propagowanie zachowań proekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju,
-   zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska poprzez poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł energii,
-   racjonalne wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii,
-   oszczędzanie energii w domu, pracy i szkole,
-   możliwości i sposoby pozyskiwania energii odnawialnej

2.        Fotografie winny być wykonane na terenie powiatu brodnickiego.
3.        W konkursie nie mogą brać udziału fotografie zgłoszone do konkursu fotograficznego w 2010 r. pn. „Energia odnawialna w dorzeczu Drwęcy”.
4.        Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 prac (zdjęć) w formacie 20 x 30 cm.
5.        Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, nr tel. kontaktowego, miejsce wykonania fotografii.
6.        Prace należy przesyłać w sztywnych opakowaniach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub składać osobiście. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel.:             (56) 49-50-823      .
7.        Termin składania zdjęć: 20 październik 2011 r. (liczy się data wpływu do Starostwa).
7         Wraz z pracami należy przedłożyć oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu pt. Energia odnawialna w obiektywie”. Oświadczenie należy czytelnie podpisać.
8.        Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w trakcie przesyłki.
9.        Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
-        powołania komisji konkursowej w ilości minimum 3 osób pełnoletnich,
-        bezpłatnego eksponowania i wykorzystania w publikacjach zdjęć oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji,
-        zgłoszone do konkursu zdjęcia przechodzą na własność organizatora,
-        publicznego ogłoszenia wyników konkursu,
-        dokonywania zmian w terminarzu konkursu,
-        dowolnego podziału nagród,
-        werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

10.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 października 2011 r.
11.     Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach, miejscu i terminie wręczenia nagród.|
12.     Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
13.     Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
14.     Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu.