31 maja br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Powiatu.

Głównym tematem obrad VIII sesji Rady Powiatu będą sprawozdania finansowe i z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2010r. oraz   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010, sprawozdanie finansowe, a także informacje o stanie mienia Powiatu analizowała już Komisja rewizyjna RP oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy . Sprawozdania uzyskały pozytywne opinie tych organów , we wtorek analizować je będą radni Rady Powiatu. 

Przedyskutowane zostaną również projekty ustaw na temat zmiany w budżecie na rok 2011.

Wśród uchwał   zaplanowanych pod obrady Rady jest także sprawa zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach powierzchniowych powiatu brodnickiego. Nowa uchwała  dostosowuje poprzednie regulacje rady do obecnych wymagań prawnych  związanych ze zmianą granic i ustanowieniem nowych obszarów chronionych na terenie powiatu . W wykazie wód, na których ma obowiązywać zakaz używania silników spalinowych, uwzględniono postulaty wójtów, burmistrzów powiatu oraz propozycje Polskiego Związku Wędkarskiego.   (Wykaz wód objętych zakazem- po podjęciu uchwały przez radnych )