Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs zamknięty na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W ramach ogłoszonego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty  przewidujące Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).

O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne, o ile funkcjonują co najmniej 12 miesięcy i posiadają doświadczenie w realizacji projektów w ramach EFS.

Nabór wniosków będzie trwał od 12 maja do 15 lipca 2011 roku.

Dostępna alokacja w ramach tego konkursu to 3 000 000,00 złotych.  Minimalna wartość projektu to 50 000 zł, maksymalna – 1 500 000,00 zł. Poziom dofinansowania wynosi 100%.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj oraz w zakładce Konkursy/Konkursy 2011/ Ponadnarodowe.