Instytucje, gminy, stowarzyszenia, regiony, a także osoby prywatne  mogą współuczestniczyć  w  unijnych projektach i konkursach.

European Language Label,  EACEA/15/11 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, granty dla naukowców w ramach programu prac europejskiego programu badań metrologicznych, granty dla dziennikarzy „Zdrowie UE”, konkurs na specjalne logo Google, które uświetni  objęcie przez Polskę Prezydencji w Unii Europejskiej 1 lipca 2011- to interesujące propozycje działania w ramach unijnych projektów.

1. Władze włoskiego miasta Monza poszukują partnerów
Instytucja/Organizacja   Władze miasta Monza
Program / Inicjatywa Młodzież w działaniu. Projekt 4.5.
Poszukiwani partnerzy:
Instytucja publiczna, która chciałaby promować uczestnictwo młodzieży w nowoczesnych środkach przekazu np. radio.

Opis projektu:
-Promowanie zaangażowania młodzieży w nowych środkach przekazu,
-Rozszerzanie wiedzy pośród młodzieży o problemach naszej planety, zmianach klimatycznych, migracji, zrównoważonym rozwoju,
-Promowanie wymiany informacji pomiędzy partnerami projektu.

Termin: Nieokreślony

Dane kontaktowe : Valeria Vecchini
E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +39 039/2372465

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/wladze-wloskiego-miasta-monza-poszukuja-partnerow.html


2.Wydział ds. Bezpieczeństwa Żywności z hiszpańskiego regionu Valencia poszukuje partnerów do projektu
Instytucja / Organizacja Wydział ds. Bezpieczeństwa Żywności z hiszpańskiego regionu Valencia Program/ Inicjatywa  Wprowadzenie technologii informacyjnych działaniach urzędowej kontroli przemysłu spożywczego w oparciu o ocenę ryzyka

Poszukiwani partnerzy: Regiony i gminy lub podmioty prywatne.
Opis projektu:
Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia poprzez wprowadzenie komputerowej aplikacji ochrony żywności ISSA (Integration of systems of Food Savety).
Termin:  Niesprecyzowany

Kontakt : Julio Mánez Prats
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/wydzial-ds-bezpieczenstwa-zywnosci-z-hiszpanskiego-regionu-valencia-poszukuje-partnerow-do-projektu.html

3.Ruszyła X edycja konkursu European Language Label
Ruszyła X edycja konkursu European Language Label. Znak ELL to europejski certyfikat przyznawany za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Celem konkursu pod auspicjami KE jest wyselekcjonowanie projektów, które propagują nauczanie języków w atrakcyjny i nowoczesny sposób oraz są inspiracją dla społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany.

W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej.

W konkursie European Language Label certyfikaty przyznawane są w trzech kategoriach:

instytucjonalnej – wnioski mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych;
nauczycielskiej – autorskie projekty nauczycieli wszystkich typów placówek edukacyjnych;
indywidualnej – adresowanej do osób samodzielnie uczących się języków obcych.

Szczegółowe informacje o konkursie i priorytetach tematycznych jak również formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej www.ell.org.pl

Termin składania wniosków upływa 6 maja 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2011 r. a ceremonia rozdania certyfikatów odbędzie się we wrześniu 2011 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków.

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/ruszyla-x-edycja-konkursu-european-language-label.html


4.Stowarzyszenie kulturalne Youropia z Oviedo poszukuje młodych ludzi do projektu
Stowarzyszenie kulturalne Youropia z Oviedo poszukuje młodych ludzi (18-22 lata), którzy chcieliby wziąć udział w wymianie dotyczącej metod porozumiewania się.
Celem wymiany jest pokazanie uczestnikom skutecznych metod pokonywania barier językowych w przypadku nieznajomości języka rozmówcy oraz języka angielskiego. Uczestnicy będą rozmawiać we własnych językach jednocześnie używając różnych gestów, aby być zrozumianymi.
Wymiana jest przeznaczona szczególnie dla osób z mniejszymi szansami, które w ogóle lub w niewielkim stopniu posługują się językiem angielskim.

Kontakt:    Dominika Susolova
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/stowarzyszenie-kulturalne-youropia-z-oviedo-poszukuje-mlodych-ludzi-do-projektu.html

5.Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/15/11 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia

Głównym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie ustanawiania i wdrażania spójnych i kompleksowych strategii i programów uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmujących i łączących wszystkie rodzaje (formalne, „pozaformalne”, nieformalne) i poziomy uczenia się (wychowanie przedszkolne, wykształcenie podstawowe, średnie, wyższe, wstępne i ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe), łączących się z innymi właściwymi sektorami polityki (np. zatrudnienie i włączenie społeczne), poprzez:

wspieranie zaangażowania instytucjonalnego oraz zaangażowania w zakresie podnoszenia świadomości, koordynowania i partnerstwa ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu przyczynienia się do realizacji czterech strategicznych priorytetów „strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)”,
wspieranie współpracy ponadnarodowej i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie opracowywania i wdrażania strategii i programów uczenia się przez całe życie, obejmujących wszystkie rodzaje i poziomy uczenia się, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu regionalnym,
wspieranie rozpoznawania głównych czynników krytycznych i wspólne badanie, testowanie oraz przekazywanie innowacyjnych rozwiązań związanych ze skutecznym wdrażaniem strategii i programów uczenia się przez całe życie.

Kwalifikujący się wnioskodawcy
Niniejsze zaproszenie jest adresowane do organizacji mających swoją siedzibę w państwach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”. Państwa trzecie nie mogą brać udziału w tej inicjatywie.
Wnioski muszą zostać złożone przez osobę prawną posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Beneficjentami mogą być ministerstwa krajowe lub regionalne ds. kształcenia, szkolenia i wdrażania strategii uczenia się przez całe życie oraz inne organy publiczne i organizacje zainteresowanych stron, aktywne w dziedzinie opracowywania i wdrażania strategii uczenia się przez całe życie.

Organizacje zainteresowanych stron obejmują europejskie, krajowe i regionalne stowarzyszenia lub organizacje, których główna działalność lub podstawowe obowiązki są bezpośrednio powiązane z sektorem kształcenia i szkolenia, w szczególności organizacje partnerów społecznych oraz inne krajowe lub regionalne stowarzyszenia reprezentujące interesy grupy społecznej w zakresie opracowywania i realizacji strategii uczenia się przez całe życie.

W ramach niniejszego zaproszenia wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego wskazane przez państwa członkowskie (państwa uczestniczące) oraz wszystkie instytucje i organizacje zapewniające możliwości kształcenia, które w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymały ponad 50 % swoich rocznych przychodów ze źródeł publicznych (wyłączając inne dotacje na działanie przyznane przez Unię Europejską), lub które podlegają kontroli organów publicznych lub ich przedstawicieli, uznaje się za organy publiczne. Takie organizacje są zobowiązane do stwierdzenia w podpisanym oświadczeniu honorowym (wchodzącym w skład pakietu wniosku), że spełniają kryteria wskazanej powyżej definicji organu publicznego. Agencja zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawdziwość tego oświadczenia.

Budżet  Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 2,8 mln EUR.

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość dotacji na projekt wynosi 120 000 EUR w odniesieniu do części A (A.1 oraz A.2) oraz 300 000 EUR w odniesieniu do części B.

Agencja zamierza przekazać dostępną kwotę zgodnie z poniższym orientacyjnym podziałem: 1/2 na część A – 1/2 na część B. Ostateczny podział środków zależy jednak o liczby i jakości wniosków otrzymanych w części A i B.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Termin składania wniosków
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2011 r., o godz. 12:00 w południe (czas środkowoeuropejski).

Dodatkowe informacje
Szczegółowe wytyczne dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz pakiet wniosku znajdują się na stronie internetowej: eacea.ec.europa.eu.

Pełna treść zaproszenia do składania wniosków dostępna jest na stronie: eur-lex.europa.eu.

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-eacea1511-w-ramach-programu-uczenie-sie-przez-cale-zycie-wsparcie-na-rzecz-europejskiej-wspolp.html

6. Zobacz jak to jest w Brukseli! - wizyta studyjna dla magistrów

Jesteś magistrem europeistyki, nauk politycznych lub stosunków międzynarodowych? Chciałbyś mieć wpływ na strategię Europa 2020 oraz na spojrzenie Unii na nasze regionalne kwestie? Weź udział w wizycie studyjnej, na którą zaprasza Komitet Regionów, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski.

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji europejskich, porozmawiać o pracy, studiach, rozwoju zawodowym. Głównym punktem debaty będzie strategia Europa 2020, a także specjalne warsztaty na temat Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji: web.cor.europa.eu

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/zobacz-jak-to-jest-w-brukseli---wizyta-studyjna-dla-magistrow.html

7. Zaproszenie do składania wniosków w sprawie grantów dla naukowców w ramach programu prac wspólnego europejskiego programu badań metrologicznych (EMRP)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w sprawie grantów dla naukowców w ramach programu prac europejskiego programu badań metrologicznych.

Od dnia 31 marca 2011 r. przyjmowane są wnioski dotyczące następujących zaproszeń:

Etap 3 zaproszenia do składania wniosków w imieniu konsorcjów wspólnych projektów badawczych dotyczący grantów wspierających doskonałość naukowców (REG) oraz grantów wspierających mobilność naukowców (RMG).

Granty dla naukowców w ramach programu prac wspólnego europejskiego programu badań metrologicznych (EMRP) powiązane są ze wspólnymi projektami badawczymi finansowanymi w ramach następujących zaproszeń:

Zaproszenie do składania wniosków EMRP 2009 – energia,
Zaproszenie do składania wniosków EMRP 2010 – przemysł i środowisko.

Termin składania wniosków upływa w dniu 6 maja 2011 r.
Informacje dotyczące zaproszenia dostępne są na następującej stronie internetowej: www.emrponline.eu.

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-sprawie-grantow-dla-naukowcow-w-ramach-programu-prac-wspolnego-europejskiego-programu-badan-.html

8.Zdrowie: Komisja ogłasza trzecią edycję nagrody dla dziennikarzy

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rejestracja uczestników trzeciej edycji konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie UE”. Celem tej nagrody jest promowanie zagadnień związanych ze zdrowiem poprzez prezentację talentów najlepszych dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia z 27 państw członkowskich. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach, tematem trzeciej edycji jest „Europa dla pacjentów”, przy czym od tego roku zostaje on rozszerzony o zagadnienie wyrobów farmaceutycznych. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. euro za pierwsze, 2,5 tys. euro za drugie i 1,5 tys. euro za trzecie miejsce. Tegoroczną nowością jest nagroda specjalna w wysokości 3 tys. euro, która zostanie przyznana za artykuł opisujący zagrożenie, jakie stwarza dla zdrowia palenie papierosów.

Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się w ubiegłych latach ponad 700 dziennikarzy z całej UE. Ich artykuły ukazują, w jaki sposób kwestie związane ze zdrowiem wpływają na codzienne życie Europejczyków. Komisja jest przekonana, że w tegorocznej edycji konkursu ujawni się nowy talent dziennikarski, a w centrum zainteresowania znajdą się opinie oraz troski obywateli i pacjentów dotyczące tematyki zdrowotnej.

Dziennikarze proszeni są o nadsyłanie artykułów dotyczących jednego lub kilku tematów kampanii Europa dla pacjentów.

W tym roku tematy objęte konkursem, tj. transgraniczna opieka zdrowotna, choroby rzadkie, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, dawstwo i przeszczepy narządów, nowotwory, szczepienia przeciwko grypie, racjonalne stosowanie antybiotyków, zdrowie psychiczne, choroba Alzheimera i inne odmiany demencji oraz szczepienia dzieci, zostały rozszerzone o inicjatywy Komisji z zakresu wyrobów farmaceutycznych. Treść artykułów powinna koncentrować się na pacjentach.

Nagroda specjalna zostanie przyznana również za najlepszy artykuł ukazujący skutki, jakie ma palenie tytoniu dla zdrowia, oraz to, jak tytoń i nikotyna mogą zniszczyć ludzkie życie.

Zasady:

Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletnimi obywatelami jednego z 27 państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać.
Każdy z uczestników może przedstawić dwa artykuły, natomiast zgłoszenia od zespołów będą przyjmowane pod warunkiem, że nie liczą one więcej niż pięć osób.
Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym oraz muszą być napisane w jednym z urzędowych języków UE.
Długość artykułu nie powinna przekraczać 20 000 znaków (wliczając spacje).
Szczegółowe zasady i warunki konkursu dostępne są na poświęconej mu stronie internetowej.

Wybór zwycięzców i wręczenie nagród
W każdym państwie członkowskim krajowe jury złożone z dziennikarzy i ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej, wybierze jednego krajowego finalistę.

Spośród 27 finalistów unijne jury wybierze następnie trzech zwycięzców i zdobywcę nagrody specjalnej na szczeblu UE. Na początku 2012 r. 27 finalistów zostanie zaproszonych do Brukseli do uczestnictwa w seminarium medialnym poświęconym kwestiom zdrowia w UE, po którym odbędzie się ceremonia wręczenia nagród.

Zdobywcy poprzednich nagród
Nagrodę główną w pierwszej edycji konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie UE” zdobyła Estelle Saget (Francja) za artykuł „La schizophrénie expliquée aux parents” (Schizofrenia - wyjaśnienia dla rodziny i przyjaciół) opublikowany w dzienniku „L'Express”.

Zwycięzcami drugiej edycji konkursu zostało dwoje dziennikarzy piszących wspólnie dla włoskiego tygodnika „Panorama”, Gianluca Ferraris i Ilaria Molinari. Ich artykuł „Ladri di Speranza” (Złodzieje nadziei) opowiada o klinikach, w których proponuje się zdesperowanym pacjentom z chorobami przewlekłymi kosztowne, acz niesprawdzone metody leczenia.

Nagrody dziennikarskie UE w dziedzinie zdrowia oraz kampania „Europa dla pacjentów” zostały ufundowane w ramach drugiego wspólnotowego programu w dziedzinie zdrowia 2008-2013. Szczegółowe zasady i warunki konkursu dostępne są na stronach internetowych.

Aby zgłosić artykuł i dowiedzieć się więcej o konkursie dla dziennikarzy „Zdrowie UE”, odwiedź  http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_en.htm

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/zdrowie-komisja-oglasza-trzecia-edycje-nagrody-dla-dziennikarzy.html

9. Każdy wie, że w Polsce…” - konkurs na specjalne logo Google
„Każdy wie, że w Polsce…” to hasło konkursu na specjalne logo Google, które uświetni  objęcie przez Polskę Prezydencji w Unii Europejskiej 1 lipca 2011.

Google 8 kwietnia ogłosił rozpoczęcie pierwszej polskiej edycji konkursu Doodle 4 Google. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego doodle’a – specjalnego okazyjnego logo Google, które pojawi się na głównej stronie google.pl 1 lipca 2011 - w dniu objęcia przez Polskę Prezydencji w Unii Europejskiej. Konkurs organizowany jest pod hasłem „Każdy wie, że w Polsce…”, a wziąć w nim udział mogą wszyscy uczniowie szkół podstawowych z całego kraju.

Poza umieszczeniem swojego projektu na głównej stronie najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej w Polsce, zwycięzca otrzyma stypendium na rozwój artystyczny w wysokości 15 000 złotych oraz grant technologiczny w wysokości 25 000 złotych dla swojej szkoły. Finaliści konkursu otrzymają sprzęt komputerowy.

Partnerem artystycznym konkursu Doodle 4 Google jest Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie. Konkurs organizowany jest także we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które koordynuje przygotowania do objęcia przez Polskę Prezydencji w UE. W procesie selekcji prac konkursowych weźmie udział jury, w skład którego wejdą: Tomasz Bagiński, nominowany do Nagród Akademi polski rysownik i animator, Przemek Bogdanowicz, Prezes Klubu Twórców Reklamy i dyrektor kreatywny agencji BBDO Warszawa, Fabio Cavallucci, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Szymon Majewski, dziennikarz i prezenter telewizyjny oraz Marek Raczkowski, rysownik ‘Przekroju.

„To dla nas wielki dzień i święto – zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Polski do uwolnienia swoich zdolności artystycznych, puszczenia wodzy fantazji i narysowania własnego doodla zgodnego z tematem naszego konkursu „Każdy wie, że w Polsce…”. Chcemy pokazać to, co w naszym kraju jest najciekawsze, najładniejsze, najsmaczniejsze, najbardziej warte odwiedzenia, a może i wiele więcej… wszystko zależy od kreatywności uczestników” – zachęcał do udziału w konkursie Artur Waliszewski, Dyrektor Google Polska.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z całej Polski, a ich prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych – klasy I-III oraz IV-VI. Pierwszy etap konkursu potrwa od 8 kwietnia do 15 maja 2011 roku. Rysunki powinny posiadać tytuł sformułowany przez ucznia i jego własny opis tłumaczący treść rysunku – rozwinięcie zdania „Każdy wie, że w Polsce…”. Rysunki mogą być wykonane ołówkiem, kredkami, farbami lub w programie komputerowym. Doodle powinny być narysowane w poziomie na białej kartce formatu A4. Uczestnicy mogą również skorzystać z gotowych szablonów dostępnych na stronie google.pl/doodle4google.

Spośród wszystkich nadesłanych prac w pierwszym etapie selekcji zostanie wybranych 200 najlepszych (po 100 w każdej z kategorii wiekowych). Wśród nich, jury konkursu do dnia 31 maja wybierze 10 najlepszych prac. Jurorzy w tajnym głosowaniu zdecydują, które prace trafią do TOP10. Pomiędzy 1, a 12 czerwca Internauci głosując za pomocą strony internetowej google.pl/doodle4google wybiorą zwycięską pracę. Zwycięska praca zostanie doodlem 1 lipca 2011 roku – w dniu objęcia przez Polskę Prezydencji w Unii Europejskiej.

„Objęcie przez Polskę Prezydencji w Unii Europejskiej 1 lipca tego roku to dla naszego kraju wielkie wydarzenie. To bardzo ważne, by nie postrzegać go tylko i wyłącznie przez pryzmat polityki i stosunków międzynarodowych, ale przybliżyć jego rolę wszystkim Polakom, również tym najmłodszym. Dzięki temu konkursowi, uczniowie szkół podstawowych dowiedzą się nie tylko o Prezydencji, ale będą mogli pokazać swoje artystyczne zdolności.” ¬– powiedziała Joanna Skoczek z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Konkurs ma także wymiar charytatywny – za każdego zgłoszonego do konkursu doodla, Google przekaże 10 zł dla Fundacji TVN „nie jesteś sam” i potrzebujących dzieci. W czasie trwania konkursu swoje doodle malowały będą także znane osoby – trafią one na aukcję charytatywną, z której dochód również wesprze podopiecznych Fundacji.

Wszystkie informacje na temat konkursu, jego zasady, proces selekcji prac, zespół jurorów oraz informacje na temat nagród dla zwycięzców dostępne są na stronie google.pl.

Źródło: www.prezydencjaue.gov.pl

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/kazdy-wie-ze-w-polsce---konkurs-na-specjalne-logo-google.html

11. Duńska organizacja Kulturprinsen poszukuje partnerów do projektu
Duńska organizacja Kulturprinsen mająca swą siedzibę w mieście Viborg poszukuje partnerów do projektu.

Kulturprinsen to niezależna organizacja finansowana z publicznych dotacji i innych funduszy. Celem organizacji jest rozwijanie działalności kulturalnej dzieci i młodzieży, gromadzenie wiedzy i doświadczeń z zakresu nowych sposobów komunikacji.
Projekt skierowany jest do młodych ludzi, a celem jego jest stworzenie społeczności międzynarodowej, która przy zastosowaniu filmów dokona wymiany doświadczeń, pomysłów, wizji świata, itp.

Kontakt: Jimmy Bredow
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: +45 8660 1415

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/dunska-organizacja-kulturprinsen-poszukuje-partnerow-do-projektu.html

12. Stowarzyszenie Médiatheque z Belgii i Qwart z Francji poszukują partnera do projektu
Stowarzyszenie Médiatheque z Belgii i Qwart z Francji poszukują trzeciego partnera do wspólnego opracowania i zgłoszenia wniosku na dofinansowanie projektu “Archipel, an organology of modern music” w ramach Programu Kultura (2007-2013).
Poszukiwani partnerzy: festiwal muzyczny z muzyką eksperymentalną, organizacja muzyczna specjalizująca się w sztuce dźwiękowej, grupa / firma zajmująca się produkcją muzyczną

Proponowane działania: utworzenie wędrownego wirtualnego muzeum, które może działać w różnych miejscach publicznych i którego celem jest popularyzacja muzyki współczesnej i nowoczesnej, strona internetowa z kolekcją muzyki, forum wymiany i partnerstwa.
Więcej informacji w załączonym poniżej dokumencie.
Kontakt:  Médiatheque
Pierre HEMPTINNE
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/stowarzyszenie-mediatheque-z-belgii-i-qwart-z-francji-poszukuja-partnera-do-projektu.html