Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w konkursach , dzięki którym pozyskuje się dofinansowanie na różne formy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy  informuje, że Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej ogłosiło 3 otwarte konkursy ofert w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011r.”   Program ukierunkowany jest na promowanie w obszarze pomocy społecznej takich narzędzi jak: kontrakt socjalny oraz indywidualny program zatrudnienia socjalnego, a w obszarze rynku pracy takich programów jak: prace społecznie użyteczne i roboty publiczne organizowane w obiektach budownictwa socjalnego        ( lokale socjalne, mieszkania komunalne).

Konkursy skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, czyli instytucji tworzących centra i kluby integracji społecznej.

1.Otwarty konkurs ofert p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego.” W ramach konkursu samorządy gmin mogą składać wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

2.Otwarty konkurs ofert p.n. „Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy.”  Do konkursu mogą być zgłaszane projekty przygotowane przez instytucję tworzące Centra Integracji Społecznej, które dysponują minimum 2-letnim doświadczeniem w stosowaniu usług reintegracji społeczno–zawodowej. Projekt będzie dotyczył prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy.

3.Otwarty konkurs ofert p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu  Pracy w realizacji kontraktów socjalnych.” Instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej mogą składać wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Szczegóły dotyczące ww.  konkursów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w menu tematycznym: pomoc społeczna- konkursy.
Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011r. nr 43, poz. 225 ) centrum integracji społecznej(CIS) może być tworzone przez:

1. jednostkę samorządu terytorialnego w formie:
a) jednostki budżetowej,
b) samorządowego zakładu budżetowego
2.  organizację pozarządową.

Głównym zadaniem CIS jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Status Centrum nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat.

Utworzenie Centrum jest finansowane:

1. w przypadku CIS tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;
2. w przypadku CIS tworzonego przez organizację pozarządową z:
a) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł,
b) dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) innych dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego niż określone w lit. b.