Na czwartej sesji RP w Brodnicy radni m.in. uchwalili budżet Powiatu na rok 2011,  przyjęli także  rozkład godzin pracy aptek w powiecie , wybrali  członków doraźnej komisji , która zajmie się opracowaniem projektu herbu, flagi i pieczęci Powiatu Brodnickiego, zatwierdzili roczny plan kontroli komisji rewizyjnej na rok 2011.

Projekt budżetu Powiatu na rok 2011 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Brodnickiego na lata 2011-2021 zyskał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej . Dochody Powiatu określono na 64 438 915 złotych, wydatki na 72.390 548 złotych. Deficyt w wysokości 7. 951.633 zostanie pokryty m.in. przychodami z kredytu .
Najważniejsze inwestycje Powiatu to ruszająca w roku 2011 budowa hali sportowej przy I LO( koszt budowy określony na 6,5 miliona złotych to środki własne Powiatu oraz dofinansowanie   oraz drogi.    
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.
Radni zdecydowali także o składzie doraźnej komisji , która zajmie się opracowaniem projektu herbu, flagi i pieczęci Powiatu Brodnickiego .
W skład komisji weszli: Roman Pytlasiński, Tomasz Wysocki, Jacek Tyburski, Zdzisław Kędzia , Barbara Kopańska, Anna Kupczyk i Waldemar Gęsicki.