Dyrektor Domu Dziecka w Brodnicy zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brodnickiego do wzięcia udziału w konkursie na logo Domu Dziecka w Brodnicy. Celem konkursu jest wybranie znaku graficznego, który będzie wykorzystywany przez Dom Dziecka w Brodnicy do celów związanych z m.in. promocją, identyfikacją i popularyzacją.


- Oczekujemy prac nawiązujących do charakteru i funkcji, jaką spełnia Dom Dziecka. Na autora najlepszego projektu czeka nagroda rzeczowa w postaci aparatu fotograficznego zafundowanego przez Foto-Express w Brodnicy. Na konkurs można nadesłać maksymalnie 3 projekty. Prace powinny być wykonywane i zgłaszane indywidualnie. Projekty należy składać do dnia 28 stycznia 2011 r. Po tym terminie Komisja konkursowa wybierze najlepszy projekt logo- informuje Justyna Ignalewska, dyrektor Domu Dziecka w Brodnicy.

Informacji dotyczących konkursu udziela: Artur Warszawski. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.ebrodnica.pl oraz www.brodnica.com.pl

Zapraszamy do składania prac!


Regulamin konkursu na logo Domu Dziecka w Brodnicy

§ 1

Informacje Ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na logo Domu Dziecka w Brodnicy zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Dom Dziecka w Brodnicy.
3. Ramy czasowe Konkursu:

a\ termin składania prac konkursowych ustala się na 28 stycznia 2011 roku,
b\ rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 14 lutego 2011 roku,
c\ ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 21 lutego 2011 roku.

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo Domu Dziecka w Brodnicy w formie znaku graficznego, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący Dom Dziecka w Brodnicy oraz będzie umieszczane m.in. na oficjalnych pismach placówki oraz na materiałach informacyjnych i promocyjnych.


§ 2

Podstawowe pojęcia

1. Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie:

Organizator - Dom Dziecka w Brodnicy
Konkurs – „Dom Dziecka w Brodnicy - konkurs na logo”
Uczestnik - osoba, biorcą udział w konkursie (złożyła swoją pracę)
Komisja Konkursowa - osoby powołane przez Dyrektora Domu Dziecka w Brodnicy w celu rozstrzygnięcia konkursu

§ 3

Uczestnicy

1. W konkursie mogą wziąć udział: wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Brodnickiego.
2. W przypadku kiedy uczestnikiem konkursu chce zostać osoba niepełnoletnia wymagana jest zgoda jej opiekuna prawnego.
3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 4

Zasady

1. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

a\ działać jako symbol,
b\ zawierać znak graficzny,
c\ zawierać nazwę jednostki, która brzmi: Dom Dziecka w Brodnicy,
d\ funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej.

1. Preferowane będą Prace Konkursowe:

a\ uwzględniające charakter i zakres działalności placówki,
b\ łatwe do rozpoznawania i zapamiętywania.

1. Każdą Pracę Konkursową należy wykonać na sztywnej kartce papieru (np. brystol) o rozmiarze A4, lub w wersji elektronicznej - zapisanej na płycie CD.
2. Każdą Pracę Konkursową należy dostarczyć wraz z Kartą Zgłoszenia w zamkniętej kopercie.
3. Karta Zgłoszenia zawiera dane osobowe autora Pracy Konkursowej, jego oświadczenie potwierdzające znajomość niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kartę Zgłoszenia podpisuje autor Pracy Konkursowej, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo opiekun prawny osoby zgłaszającej się. Wzór Karty Zgłoszenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Prace Konkursowe (w jednej kopercie).
5. Na Kopercie zawierającej Prace Konkursowe wraz z Kartami Zgłoszenia należy umieścić dopisek „Dom Dziecka w Brodnicy - konkurs na logo” oraz dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Dom Dziecka w Brodnicy, ul. Tylna 4, 87-300 Brodnica.
6. Termin zgłaszania Prac Konkursowych ustala się na dzień 28 stycznia 2011 roku (decyduje data wpływu). Koszty doręczenia Pracy Konkursowej pokrywa uczestnik Konkursu.
7. Zgłoszenie Pracy Konkursowej uważa się za wyrażenie zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
8. W celu rozstrzygnięcia konkursu Dyrektor Domu Dziecka w Brodnicy powołuje pięcioosobową Komisję Konkursową.
9. Komisja Konkursowa ocenia projekt logo przyznając punkty w następujących kategoriach:

a\ projekt:
- oddanie charakteru instytucji - Domu Dziecka w Brodnicy (punkty 1-4)
- oryginalność (punkty 1-4)

b\ promocja:
- łatwość rozpoznania i zapamiętywania (punkty 1-4)
- wrażenia estetyczne w tym funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej (punkty 1-4)

c\ użyteczność:
-przydatność do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych (punkty 1-4)

1. Ocena zgłoszonej pracy to suma punktów uzyskanych przez projekt u wszystkich członków Komisji Konkursowej we wszystkich ww. kategoriach punktowych.
2. Autorem najlepszej Pracy Konkursowej, a tym samym zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, której Projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania konkursu za nierozstrzygnięty w przypadku kiedy zwycięski projekt uzyskał mniej niż 65 punktów.
4. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik - a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny - zobowiązuje się, w przypadku wygranej, w drodze odrębnej Umowy, udzielić Organizatorowi wyłączności na czas nieokreślony, do korzystania z Pracy Konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do nieograniczonego w czasie i wyłącznego korzystania i rozporządzania w kraju i zagranicą, na następujących polach eksploatacji:

a\ wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności jednostki,
b\ utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami,
c\ zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d\ rozpowszechniania, także poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, prezentowanie i udostępnianie,
e\ nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f\ wprowadzania do obrotu, w tym poprzez wydawanie publikacji i produktów,
g\ wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej (m.in. Internet) i sieci multimedialnej oraz publicznego wystawiania,

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerobienia znaku graficznego (przy zachowaniu jego podstawowych cech) pod kątem przystosowania go do pełnienia zamierzonej funkcji oraz dostosowania go do aktualnej sytuacji Domu Dziecka (np. przy ewentualnej zmianie nazwy lub nadaniu patrona).
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej, oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
3. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§ 5

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. W celu oceny złożonych Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Konkursu powołuje się Komisję Konkursową. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wyłonienie zwycięzcy konkursu.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 osób:

- Justyna Ignalewska – przewodniczący Komisji
- Wiesława Kopiczyńska – członek
- Dorota Barska - członek
- Wojciech Płotka – członek
- Tomasz Lempek – członek

1. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2011 roku.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.ebrodnica.pl i www.brodnica.com.pl nie później niż do dnia 21 lutego 2011 roku.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 6

Nagroda

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego ufundowanego przez Foto-Express w Brodnicy.
2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Warunkiem odebrania nagrody jest zawarcie z Organizatorem Umowy o udzielenie wyłącznej licencji do korzystania z utworu będącego przedmiotem Pracy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia nagrodzonej pracy do wdrożenia.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu.

§ 7

Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia Konkursu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania Nagrody.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
7. Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny sposób przez Organizatora.
8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie Kodeksu Cywilnego.

Karta zgłoszeniowa

„Dom Dziecka w Brodnicy - konkurs na logo”

Imię i nazwisko: ……………………………...………………………………………………

Opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) : …………………………………………...

Adres zamieszkania: …………..……………………………………………………...…...

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………..

Klasa i szkoła: ……………………………………..........................................................

Oświadczam, że:

1) Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „Dom Dziecka

w Brodnicy - konkurs na logo”.

2) Oświadczam, że jestem autorem niniejszej Pracy Konkursowej oraz Praca ta nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

…………………………………………

Podpis uczestnika

…………………………………………

Podpis opiekuna prawnego (w przypadku uczestników niepełnoletnich)