Wojewoda Kujawsko-Pomorski zalecił utrzymanie ciągłości funkcjonowania powiatowych zespołów orzekających o niepełnosprawności na terenie województwa.  Orzekanie będzie prowadzone z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności - bez udziału zainteresowanych. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy wznowił pracę w zalecanym trybie.

„Postępowanie prowadzić należy bez obecności osób orzekanych - wskazuje wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane będą przez wyznaczone składy orzekające po analizie dokumentacji medycznej i pozamedycznej, załączonej do akt. W przypadku, gdy dokumentacja nie będzie wystarczającą do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, zastosować można przepisy dotyczące uzupełniania braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością  zawieszania postępowań przez osoby ubiegające się o orzeczenia.”   

W sprawach, o których mowa powyżej, z Powiatowym Zespołem ds. Niepełnosprawności w Brodnicy można kontaktować się na numer tel. 56 493 37 29.