Niespotykana wcześniej fala pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów wymusiła na ustawodawcy podjęcie zdecydowanych działań. Ich rezultatem jest ustawa o zmianie ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. O wynikających z nowego prawa obowiązkach i zadaniach dyskutowano w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance w powiecie toruńskim.

W naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego woj. kujawsko-pomorskiego z udziałem rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, która odbyła się 1 kwietnia, wzięli udział: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Kujawsko-Pomorskiego oraz organów administracji samorządowej, w tym przedstawiciel Starosty Brodnickiego i Komendanta PSP w Brodnicy.

- Tematem szkolenia było zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych przepisów, w tym o ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o PSP, a także ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. - poinformował Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

W dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), zobowiązująca posiadaczy odpadów, którzy przed dniem jej wejścia w życie uzyskali: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji. Zobowiązani są to uczynić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 5 września 2019 r.

- Wniosek o zmianę ww. decyzji musi zawierać informacje oraz załączniki wymagane ustawą nowelizującą - informuje Radosław Koj. - Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawy nowelizującej w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną z mocy prawa i nie będzie mógł prowadzić działalności związanej z gospodarowaniem odpadami.

Nowe wymagania to m.in. przedłożenie operatu przeciwpożarowego do zaopiniowania przez komendanta PSP oraz monitoring wizyjny. Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy nowelizującej, ww. posiadacze odpadów prowadzący ich magazynowanie obowiązani byli spełnić wymagania w zakresie kontroli wizyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 5 marca 2019 r.

pm