Na czwartek, 11 kwietnia 2019 r. przewodniczący Roman Pytlasiński zwołał VIII sesję Rady Powiatu w Brodnicy. Posiedzenie odbędzie się w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ulicy Kamionka 24 w Brodnicy. Obrady rozpoczną się o godz. 15.30. Porządek przewiduje rozpatrzenie pięciu projektów uchwał. Zaplanowano też sprawozdania, wnioski, oświadczenia i zapytania.

Radni wysłuchają na sesji sprawozdań Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu Powiatu za okres od ostatniego sprawozdania. Rozpatrzą też projekty uchwał w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 r., określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Zajmą się też projektami uchwał w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2019 r. oraz rozpatrzenia skargi na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Jak zawsze na koniec zaplanowano wnioski i oświadczenia radnych oraz wolne wnioski i zapytania mieszkańców powiatu.

pm