26 maja  już po raz drugi samorządowcy z powiatu brodnickiego  zaproszą na plenerową imprezę „ Festyn małych Ojczyzn”.

W związku z organizacją Festynu Małych Ojczyzn w dniu 26 maja 2018r.  w Brodnicy wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym

15 maja przy ul. Gajdy w Brodnicy  symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się  budowa nowego obiektu Brodnickiego Centrum CARITAS.

Starosta i Burmistrz Brodnicy zapraszają  na uroczystości z okazji 450.rocznicy urodzin Anny Wazówny.

11 maja  strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku świętowali jubileusz 100-lecia istnienia swojej jednostki .Były odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków. Gospodarze Powiatu Brodnickiego przekazali jednostkom OSP  sprzęt ratowniczy.

Ponad stu uczniów razem z dorosłymi  wzięło udział w ekologicznej akcji sprzątania , którą zorganizowała Fundacja Life Promotion. Powiat sfinansował posiłek dla sprzątających wolontariuszy.

13 maja odbył się XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych połączony z degustacją potraw tradycyjnych.

Uczniowie  Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy brali udział w IV Wojewódzkim Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Z uśmiechem przez świat – podróż w rytm Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.

Zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Tematyka spotkań obejmuje m.in. depresję poporodowej, obturacyjną chorobę płuc czy profilaktykę osteoporozy.

23 maja 2018 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się sesja Rady Powiatu w Brodnicy.

W porządku XLVII sesji Rady Powiatu w Brodnicy m.in.:
debata absolutoryjna Radnych Powiatu nad :
   a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2017 rok z uwzględnieniem   
       stopnia zaawansowania programów wieloletnich,
   b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Brodnickiego za 2017 rok,
   c) informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy  za 2017 rok,
   d) informacją o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2017 rok,
   e) uchwałą Nr 18/S/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez   Zarząd Powiatu Brodnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z   informacją o stanie mienia Powiatu,
   f)  uchwałą  Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 kwietnia 2018 r.    w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu  w Brodnicy za 2017 rok,
   g) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie uchwały Komisji    Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brodnicy za 2017 rok.
 Radni rozpatrzą także  projekty uchwał w sprawie :
  a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2017 rok,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  d) projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -   Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.    
W porządku obrad jest także  sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego  z organizacjami     pozarządowymi i innymi podmiotami  działalności pożytku publicznego za rok 2017.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy