„Bezpieczeństwo na drodze w gminie Brzozie”, pod takim hasłem odbyła się wczorajsza debata policjantów z mieszkańcami gminy Brzozie. Głównym tematem rozmów była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przekazanie wniosków i oczekiwań wobec brodnickiej policji. W debacie oprócz brodnickich policjantów uczestniczyli specjalnie zaproszeni goście: Wójt Gminy Brzozie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł.insp. Tomasz Trawiński

We wtorek o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Brzoziu, odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy. Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach i problemach lokalnych społeczności.         We wczorajszej debacie oprócz brodnickich policjantów, wzięli udział :  Wójt Gminy Brzozie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, a także  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, mł. insp. Tomasz Trawiński. Nie zawiedli nas również mieszkańcy gminy dla których bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ważnym elementem i chcą współpracować z policjantami w celu eliminowania zagrożeń na drodze.

Brodniccy policjanci przedstawili krótką prezentacje multimedialną, w której były zawarte dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych z terenu tej gminy, działań prewencyjnych podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa  oraz omówili przyczyny i skutki zdarzeń drogowych . Zaprezentowano mieszkańcom powiatu filmy nagrane przez videorejestrator przedstawiające rażące wykroczenia drogowe popełniane przez kierujących z naszego powiatu. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień uczestnicy chętnie włączali się do dyskusji, przekazywali swoje uwagi, sugestie i spostrzeżenia. Dyskutowano nad sposobami, metodami i formami poprawy poczucia bezpieczeństwa. W trakcie debaty zostały poruszone miedzy innymi tematy: bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15, nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców, problem przejść dla pieszych, a także oznakowania dróg.

Na zakończenie spotkania I Z-ca komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy poinformował, że wszystkie uwagi czy propozycje poruszone podczas debaty zostaną wykorzystane przez policjantów przy planowaniu i organizacji taktyki służby. Wnioski zostaną przeanalizowane. Jak się okazało potrzeba inicjowania tego rodzaju spotkań jest   niezbędna.

Źródło: KPP Brodnica